Privacy

Interparking Group streeft er naar de informatie op deze site correct en actueel te houden. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Interparking Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site(s) en de informatie die daarop is verstrekt.

Privacy Statement
Interparking Group wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten is het noodzakelijk dat Interparking Group persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is het van belang dat u weet dat Interparking Group alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt Interparking Group zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verwerking van persoonsgegevens is door Interparking Group gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Interparking Group in overeenstemming met de wet en de gedragsregels is.

Door middel van het privacy statement informeert Interparking Group u over de wijze waarop Interparking Group met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens algemeen

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons hoeft te vertellen wie u bent of zonder informatie over uzelf te verschaffen. In een aantal gevallen zullen wij, om u van dienst te kunnen zijn, vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om:

§ u online in staat te stellen wijzigingen in uw gegevens aan ons door te geven

§ u online in staat te stellen om producten aan te vragen

§ een service te kunnen verlenen die is afgestemd op uw wensen

§ aan uw vragen aantwoorden

Deze informatie hebben wij nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren dan wel om met u te kunnen corresponderen.

Gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Tevens gebruiken wij de verstrekte gegevens om met u te kunnen corresponderen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.
Daarnaast worden de persoonsgegevens door Interparking Group ook gebruikt om u te informeren over producten en diensten die voor u relevant kunnen zijn. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u met ons contact opnemen per mail op het adres privacy@interparking.be.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en gedragsregels kan Interparking Group verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekken (bijvoorbeeld omdat Interparking Group hiertoe wettelijk verplicht is).

Cookies

Interparking Group gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt Interparking Group om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Indien er onjuistheden zijn in de door Interparking Group geregistreerde gegevens, kunt u Interparking Group schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

Wijzigingen

De Interparking Group -site en de aan te bieden producten en diensten zijn constant in ontwikkeling. Van tijd tot tijd zal bovengenoemde tekst dan ook worden geëvalueerd en op de genoemde ontwikkelingen worden aangepast. Tevens zullen aanpassingen plaatsvinden in geval de wet- en regelgeving dit vereist. Als bezoeker van de website adviseert Interparking Group u dan ook om het privacy statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele privacybeleid.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het privacy statement of andere vragen aangaande uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen Interparking Operations Service, Brederodestraat, 9 – 1000 Brussel – België of een mail sturen naar privacy@interparking.be.